ری را صدا می آید امشب

از پشت کاچ که بند آب

برق سیاه تابش تصویری از خراب

در چشم می کشاند

گویا کسی است که می خواند

ری_را به معنی زنی تیز هوش و کاردان و پرنده ای کوچک شبیه گنجشک و در گویش مازندران به معنای بیدارباش .

ری_را به تو در هر کجای ایران سلام می کند و گلیچینی از پوشاک زیبا به همراه دارد و به تو میگوید بیدار باش دوست من که زیباترین پوشاک برازنده ی توست.

شما می توانید با اطمینان از مجموعه ری را برای خودتان و عزیزانتان لباس هایی با کیفیت و تعرفه مناسب تهیه کنید چرا که در ری را فروش پایان کار ما نیست و سر آغاز تعهد ماست.

about us